Պողոսյան|本雅明·波高斯扬

Պողոսյանը Երևանում գործող տնտեսականռազմավարականտնօրեննտնօրենն 

Benyamin Poghosyan是位于埃里温的政治和经济策略研究中心主席。

作者资料: